Blog over geheimhoudingsovereenkomst (NDA)
De geheimhoudingsovereenkomst
Ofnon-disclosure agreement (NDA)

Bij het maken van nieuwe plannen of in onderhandelingsprocessen van ondernemers komen regelmatig bedrijfsgeheimen op tafel, bijvoorbeeld bij startups, in het MKB en in de dienstverlening. Het gaat om informatie met zakelijke waarde. Voorafgaand aan de onderhandelingen wordt daarom vaak een geheimhoudingsbeding gehanteerd of een geheimhoudingsovereenkomst[1] opgesteld en getekend.

Uitleg beding
Een geheimhoudingsbeding wordt in de rechtspraak wel uitgelegd naar de bedoeling van partijen, de zin die zij eraan geven of wat zij daarmee van elkaar mogen verwachten. Meer concreet: "De strekking van een geheimhoudingsbeding (…) is in het algemeen het beschermen van de vennootschap en de daarbij behorende belanghebbenden tegen het weglekken van vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie, vanwege de daaraan verbonden zakelijke risico's."[2]

Wettelijke context
De TRIPs-overeenkomst[3] geeft minimumstandaarden voor de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Deze bevat een bepaling over bedrijfsgeheimen (art. 39 lid 2 TRIPS):
"Natuurlijke personen en rechtspersonen hebben de mogelijkheid te beletten dat informatie waarover zij rechtmatig beschikken zonder hun toestemming wordt openbaar gemaakt aan, verworven door of gebruikt door anderen op een wijze die strijdig is met eerlijke handelsgebruiken[4], zolang deze informatie:
a. geheim is in de zin dat zij, globaal dan wel in de juiste samenstelling en ordening van de bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie;
b. handelswaarde bezit omdat zij geheim is; en
c. is onderworpen aan, gezien de omstandigheden, redelijke maatregelen door de persoon die rechtmatig over de informatie beschikt, om deze geheim te houden."

Hierop is de Richtlijn 2016/943/EU[5] gebaseerd, die vervolgens is geïmplementeerd in de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb). Informatie als knowhow en bedrijfsinformatie[6] is naar de wet een bedrijfsgeheim als het – kortgezegd – (a) geheim is, (b) daarom handelswaarde heeft en (c) en door wie daar rechtmatig over beschikt onderworpen is aan redelijke maatregelen om deze geheim te houden (Art. 1 Wbb).

Overeenkomst
Een geheimhoudingsovereenkomst kan eenzijdig of tweezijdig zijn en omschrijft de aard van de geheim te houden informatie. Te denken valt aan technologische kennis, zoals fabricagemethoden en recepturen, tot handelsgegevens, zoals informatie over klanten en leveranciers, bedrijfsplannen of marktonderzoek en marktstrategieën[7], maar ook aan juridisch onbeschermde ideeën die tijdens de onderhandelingen de revue passeren. Uit de aard van de informatie valt de vertrouwelijkheid vaak wel af te leiden, maar betrokkenen doen er goed aan om zekerheidshalve of als 'maatregel' in een overeenkomst op te nemen dat (onderdelen van) de onderhandelingen geheim worden gehouden. Als er uit de onderhandelingen geen samenwerking uit voortvloeit, kan zo'n papieren document van meerwaarde zijn.

[1] Ook wel aangeduid als 'non-disclosure agreement', 'NDA' of 'confidentiality agreement'.
[2] Hof Arnhem-Leeuwarden 14 juli 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:5271, r.o. 4.8. Vergelijk het Haviltex-criterium: "De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht" (HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158). Ook Hof Arnhem-Leeuwarden 29 september 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:7300.
[3] Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom), Bijlage IC bij het Verdrag tot oprichting van de Wereld Handels Organisatie d.d. 15 april 1994.
[4] Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder „een wijze die strijdig is met eerlijke handelsgebruiken" verstaan ten minste gedragingen zoals contractbreuk, misbruik van vertrouwen en aansporing tot overtreding en omvat dit de verwerving van niet openbaar gemaakte informatie door derden die wisten, of ernstig nalatig waren doordat zij niet wisten, dat van zulke praktijken gebruik werd gemaakt bij de verwerving.
[5] Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L 157).
[6] Kamerstukken II 2017/18, 34821, 3, p. 1.
[7] Kamerstukken II 2017/18, 34821, 3, p. 1.

Oktober 2018


Disclaimer
De artikelen en blogposts van Legalance bieden algemene informatie en zijn nietbedoeld als advies. Er is niet beoogd volledigheid over een bepaald leerstuk nate streven. Ook kan de informatie verouderd, onvolledig en/of onjuist zijn doorwijzigingen in wet- en regelgeving, nieuwe rechtspraak of andere ontwikkelingen.Aan de hier aangeboden informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.De auteur daarvan kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen vanhet gebruik, op welke wijze dan ook, van deze informatie. De tekst-editor veroorzaakttaal- en opmaakfouten in de weergave.