Blog over het verschil tussen een jurist en een advocaat met afbeelding van advocaat in Spijkenisse
Jurist of advocaat?
Een inkijkje in de verschillen
Alle advocaten zijn jurist, maar niet alle juristen zijn advocaat. De diensten van Legalance betreffen die van een 'gewone' universitair opgeleide jurist. Wat is het verschil met een advocaat?

Jurist
De term 'jurist' duidt over het algemeen op iemand die rechten gestudeerd heeft en zich bezig houdt met wet- en regelgeving. Er zijn juridische opleidingen op HBO en op universitair niveau die na succesvolle afronding de titels of opleidingsgraden Bachelor of Laws (LLB) en Master of Laws (LLM)[1] geven. Juristen vindt je in allerlei werkkringen. Zo zijn er bijvoorbeeld overheidsjuristen, bedrijfsjuristen en interim-juristen, maar ook een notaris, advocaat, rechter of officier van justitie is een jurist. Het takenpakket en de specialisatie(s) verschillen per jurist en per functie.

Advocaat
Een aan de universiteit afgestudeerde jurist[2] kan tot een togaberoep, zoals advocaat, worden toegelaten. De jurist die advocaat wil worden moet eerst de beroepsopleiding advocatuur volgen. Die opleiding duurt drie jaar en tijdens die drie jaar wordt als advocaat-stagiaire praktijkervaring opgedaan, worden vakken gevolgd en worden toetsen afgelegd. De hoedanigheid van advocaat wordt verkregen na beëdiging (art. 3 Advocatenwet) en door inschrijving op het advocatentableau bij de rechtbank (art. 9a Advocatenwet). De advocaat heeft bepaalde (proces)bevoegdheden in gerechtelijke procedures. De beroepsuitoefening wordt gekenmerkt door vijf kernwaarden opgenomen in art. 10a Advocatenwet: onafhankelijkheid, partijdigheid, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Om het beroep te mogen (blijven) uitoefenen, moet de advocaat blijven investeren in professionele kennis en kunde[3]. Voor een jurist is dit niet verplicht, maar het recht is altijd in beweging, dus bijscholing is ook voor een 'gewone' jurist van belang.

Lees voor een vollediger beeld ook het rapport 'Dit is een advocaat' van de Commissie 'Wat is een advocaat?' (oktober 2013)[4] en de verdere informatie van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Procederen: advocaat verplicht, of niet?
Gerechtelijke procedures zijn ingewikkeld en daarom is het in veel rechtszaken verplicht om met een advocaat te procederen[5]. Voor procedures bij de bestuursrechter, kantonrechter (art. 79 lid 1 Rv) of in een civiel kort geding (art. 255 Rv) geldt die verplichting niet. De kantonrechter behandelt bepaalde strafzaken (beroep verkeersovertredingen (art. 9 WAHV), stroperij) en civiele zaken tot een bedrag van € 25.000,00 [6], arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken, consumentenkredietzaken (art. 93 Rv), bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of (beneficiair) aanvaarden van een erfenis. Het kan gaan om een dagvaardingsprocedure, verzoekschriftprocedure of een procedure met spoedeisend belang (kort geding). Als particulier, ondernemer of organisatie mag je een zaak bij de bestuursrechter of kantonrechter zelf doen. Voor hulp bij de procedurele aspecten, de juridische onderbouwing, vordering van schadevergoeding en procedurele aspecten kun je dan – behalve een advocaat – ook een 'gewone' jurist inschakelen (art. 80 Rv). Wie na de procedure bij de kantonrechter in hoger beroep wil, heeft daarvoor wel een advocaat nodig (art. 353 lid 1 Rv).

Opstellen, beoordelen en adviseren
Gelukkig gaat niet ieder juridisch vraagstuk via de rechtszaal. Wens je juridische hulp bij bijvoorbeeld een onderhandeling of minnelijke schikking, wil je een contract, algemene voorwaarden of ander juridisch document laten opstellen of beoordelen of wil je een juridisch advies dan kun je volstaan met een jurist. Voor dergelijke diensten kun je ook bij veel advocaten terecht.

Kosten
De advocatentarieven zijn meestal hoger dan de tarieven van een 'gewone' jurist. Een advocaat heeft een bijzondere positie en die brengt plichten en financiële lasten met zich mee, zoals het lidmaatschap van de Nederlandse orde van advocaten, verplichte scholingskosten en kosten voor de kantoororganisatie. Dit is mede bepalend voor het tarief. Voor wie de advocaatkosten te hoog zijn, kan een verzekering of toevoeging[7] soms uitkomst bieden. De diensten van een 'gewone' jurist zijn meestal goedkoper, maar komen voor eigen rekening.

[1] Art. 7.10a lid 1 WHW; Regeling titulatuur hoger onderwijs (Stcrt. 2008, 111, p. 14, Stcrt. 2013/35337).
[2] De opleiding moet civiel effect hebben en erkend (geaccrediteerd) zijn door de overheid.
[3] Art. 4.3 Verordening op de advocatuur.
[4] < https://www.advocatenorde.nl/praktijkuitoefening/kwaliteitsbevordering >
[5] In strafzaken heeft de verdachte vooral een recht zich door een advocaat te laten bijstaan (art. 28 jo. 37 Sv, 6 EVRM) en geldt verplichte procesvertegenwoordiging alleen in cassatie (art. 437 Sv).
[6] Bijv. Rb Amsterdam 26 oktober 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:5227.
[7] Wet op de Rechtsbijstand aan on- en minder-vermogenden.

Oktober 2020

Disclaimer
De artikelen en blogposts van Legalance bieden algemene informatie en zijn nietbedoeld als advies. Er is niet beoogd volledigheid over een bepaald leerstuk nate streven. Ook kan de informatie verouderd, onvolledig en/of onjuist zijn doorwijzigingen in wet- en regelgeving, nieuwe rechtspraak of andere ontwikkelingen.Aan de hier aangeboden informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.De auteur daarvan kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen vanhet gebruik, op welke wijze dan ook, van deze informatie. De tekst-editor veroorzaakt taal- en opmaakfouten in de weergave.