[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
Legalance ®
Juridische diensten
Algemene Voorwaarden Diensten
                                                                                                                                                                                                 Versie December 2022
Artikel 1:                     Begripsbepaling
In deze Algemene Voorwaarden Diensten wordt verstaan onder:
 1. Legalance: de eenmanszaak ‘Legalance’, gedreven door A.H. Verhulp.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon – al dan niet handelend in beroep of bedrijf – of rechtspersoon, die een overeenkomst met Legalance sluit inzake door Legalance te verlenen diensten.

Artikel 2:                     Toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden Diensten zijn van toepassing op alle offertes van Legalance en overeenkomsten van opdracht tussen Legalance en Opdrachtgever, waaronder ook begrepen aanvullende en vervolgopdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk en opdrachtgericht anders is overeengekomen.
 2. Voor zover Legalance in verband met de overeenkomst van opdracht eigen persoonsgegevens van Opdrachtgever verwerkt, is daarop de Privacy- en cookieverklaring van Legalance van toepassing.

Artikel 3:                     De opdracht
 1. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze tussen Legalance en Opdrachtgever is overeengekomen, waaronder mede begrepen door de ontvangst van de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. Een opdracht kan via de elektronische weg tot stand komen, middels aanbod, aanvaarding en indien vereist  bevestiging.
 3. Voor zover overeengekomen, geschiedt aanvaarding van de opdracht door Legalance na ontvangst van het te betalen voorschot. Bij een vervolgopdracht geldt deze voorwaarde onverkort.

Artikel 4:                     Geheimhouding en integriteit
 1. Legalance is verplicht tot geheimhouding van de informatie die haar bij de uitvoering van haar werkzaamheden ter beschikking komt ten aanzien van Opdrachtgever, zijn onderneming of organisatie en relaties. Hieronder worden mede begrepen wachtwoorden voor toegang tot elektronisch dataverkeer, persoonsgegevens en bedrijfsgeheimen.
 2. Op kosten van Opdrachtgever kan voorafgaand aan of tijdens de duur van de opdracht een bewijs omtrent gedrag overgelegd worden en/of een integriteitstoets plaatsvinden.

Artikel 5:                     Offerte
 1. Een offerte en het daarin opgenomen uurtarief is gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.
 2. Tenzij anders bepaald, is een afgegeven offerte vrijblijvend en vervalt deze na verloop van één maand.
 3. Legalance is bevoegd extra werkzaamheden die niet bekend waren op het moment van het geven van de opdracht of van het uitbrengen van de offerte, op basis van gemaakte uren te declareren tegen het standaard uurtarief.
 4. Legalance kan niet aan een offerte worden gehouden indien deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Legalance niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Offertes gelden niet bij voorbaat voor toekomstige opdrachten.

Artikel 6:                     Herroeping en annulering
 1. Indien en voor zover dit uit dwingend recht volgt, heeft de natuurlijke persoon die buiten zakelijke doeleinden handelt (consument) met wie op afstand een overeenkomst voor het verlenen van een dienst tot stand is gekomen, het recht de overeenkomst binnen veertien (14) kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen (ontbinden).
 2. Ter uitoefening van het in lid 2 bedoelde recht wordt  aan Legalance van de beslissing tot herroeping mededeling gedaan via een ondubbelzinnige verklaring (o.a. schriftelijk per e-mail). Er is een modelformulier beschikbaar op de website van Legalance.
 3. De mededeling tot herroeping dient binnen die termijn van veertien (14) dagen na het aangaan van de overeenkomst te worden gedaan.
 4. Na tijdige herroeping worden de tot dat moment verrichte betalingen onverwijld, binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de mededeling door Legalance, middels hetzelfde betaalmiddel als de oorspronkelijke transactie terugbetaald. Voor terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.
 5. Als de persoon bedoeld in lid 1 heeft verzocht om aanvang van de dienstverrichting tijdens de herroepingstermijn, is  bij herroeping aan Legalance een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan hetgeen op het moment van de mededeling is uitgevoerd, in vergelijking met volledige uitvoering van de overeenkomst.
 6. Als de persoon bedoeld in lid 1 heeft ingestemd met aanvang van nakoming van de overeenkomst en afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht, vervalt het herroepingsrecht zodra de werkzaamheden zijn afgerond.
 7. Annulering van een opdracht ten behoeve van de uitoefening van een publieke taak, beroep of bedrijf van Opdrachtgever dient schriftelijk, waaronder mede begrepen per e-mail, te geschieden met inachtneming van een redelijke termijn.
 8. Bij annulering van een opdracht als bedoeld in lid 7 binnen korte tijd voor aanvang van de werkzaamheden behoudt Legalance zich het recht voor een annuleringspremie van maximaal 80% van het begrote, declarabele honorarium in rekening te brengen.

Artikel 7:                     Uitvoering van de opdracht
 1. Legalance zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en streven naar een voor Opdrachtgever aanvaardbaar en bruikbaar resultaat.
 2. Opdrachtgever zal datgene doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht door Legalance mogelijk te maken, bij gebreke waarvan Legalance het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Alle van buiten komende oorzaken waarop Legalance  geen invloed heeft, worden als overmacht aangemerkt, daaronder mede begrepen natuurramp, epidemie of pandemie, oorlog, stakingen, weersomstandigheden,  transportproblemen, internetstoring, stroomstoring, overheidsmaatregelen en de situatie dat de eigen leverancier niet kan leveren.
 4. Indien ziekte of vergelijkbare persoonlijke omstandigheid zijdens één van partijen de uitvoering van de opdracht onmogelijk maakt, is deze verhindering niet toerekenbaar. Partijen spannen zich in de werkzaamheden zo spoedig mogelijk voort te zetten.
 5. Voor zover nodig, zal Legalance Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 6. Slechts indien schriftelijk is overeengekomen, is Legalance gehouden bij de uitvoering van de overeenkomst aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen.

Artikel 8:                     Inschakeling derden
 1. Legalance kan, in beginsel na voorafgaand overleg met Opdrachtgever, bij het uitvoeren van een opdracht derden inschakelen, waarbij Legalance steeds de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen.
 2. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
 3. Legalance is voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden niet verder aansprakelijk dan voor door haarzelf uitgevoerde opdrachten, zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden Diensten.
 4. Door Legalance ingeschakelde derden kunnen op deze Algemene Voorwaarden Diensten een beroep doen.
 5. Bij de uitvoering van de opdracht kunnen ingeschakelde derden – indien nodig na overeenkomst of toestemming – over persoonsgegevens komen te beschikken. Informatie over de omgang met persoonsgegevens is opgenomen in de Privacy- en cookieverklaring van Legalance.

Artikel 9:                     Wijziging van de overeenkomst
 1. Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het, om welke reden dan ook, voor een aanvaardbaar en bruikbaar resultaat noodzakelijk is de te verrichte werkzaamheden te veranderen of aan te vullen, zullen partijen tijdig in overleg treden over het al dan niet wijzigen van de overeenkomst.
 2. Indien tot wijziging van de overeenkomst wordt besloten, kan een nieuwe of aanvullende offerte worden uitgebracht.
 3. Na schriftelijke goedkeuring van de gewijzigde overeenkomst en/of nieuwe of aanvullende offerte door Opdrachtgever zullen de werkzaamheden dienovereenkomstig worden voortgezet.

Artikel 10:                   Declaratie 
 1. Voor de uitvoering van de opdracht is Opdrachtgever aan Legalance honorarium verschuldigd, vermeerderd met omzetbelasting tegen het geldende tarief.
 2. Voor zover niet anders is overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van het aantal gewerkte uren van Legalance, afgerond op een kwartier, vermenigvuldigd met het geldende uurtarief zoals toepasselijk op het moment van uitvoering.
 3. Legalance kan een voorschot in rekening brengen alvorens haar werkzaamheden aan te vangen. Dit voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie over de opdracht waarop het voorschot betrekking heeft.
 4. Eventuele verschotten, kantoorkosten en andere bijkomende kosten worden doorbelast.
 5. Legalance kan jaarlijks een inflatiecorrectie toepassen in lijn met de gemiddelde Nederlandse prijsindex. Ook kunnen benodigdde ervaring en/of specialisatie of verandering in risico's, belang en/of spoedeisendheid van de opdracht leiden tot een (eventueel tijdelijke) aanpassing van het overeengekomen tarief. Dergelijke aanpassingen worden zo tijdig mogelijk aan Opdrachtgever bekend gemaakt en hebben in beginsel geen terugwerkende kracht.
 6. Wijzigingen in het percentage van de verschuldigde omzetbelasting worden per direct doorberekend.

Artikel 11:                   Betaling
 1. Verrichte werkzaamheden worden in beginsel maandelijks gedeclareerd.
 2. De declaraties van Legalance dienen binnen veertien (14) dagen na datum van declaratie te worden voldaan. Bij gebreke hiervan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 3. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Legalance het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende (15e) dag na de datum van declaratie.
 4. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Legalance het recht te harer keuze de uitvoering van de opdracht op te schorten of te beëindigen.
 5. Na afloop van de opdracht wordt Opdrachtgever geacht de juistheid van de declaratie te hebben aanvaard, tenzij hij binnen één week na de datum van de laatste declaratie schriftelijk, daaronder mede begrepen per e-mail, bezwaar heeft gemaakt.
 6. Betaling dient te geschieden middels overboeking op één van de ten name van Legalance gestelde bank- of girorekeningen.
 7. Indien Legalance incassomaatregelen neemt tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten daarvan, met een minimum van 15% van het openstaande saldo, ten laste van Opdrachtgever.

Artikel 12:                   Beëindiging opdracht
 1. De overeenkomst van opdracht eindigt door volbrenging van de opdracht of door verstrijking van de overeengekomen periode.
 2. Partijen kunnen de overeenkomst van opdracht tussentijds schriftelijk, waaronder mede begrepen per e-mail, opzeggen wegens gewichtige reden. Als gewichtige redenen worden beschouwd veranderingen in de omstandigheden welke van dien aard zijn dat de overeenkomst van opdracht billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen.
 3. Bij tussentijdse beëindiging als bedoeld in het tweede lid, is Opdrachtgever gehouden de tot aan de ontvangst van de schriftelijke opzegging en daarna voor een goede beëindiging van de opdracht noodzakelijke werkzaamheden bestede tijd te vergoeden tegen het overeengekomen tarief, alsmede eventuele andere verschuldigde kosten.

Artikel 13: Klachten
 1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk binnen veertien (14) dagen na uitvoering van de werkzaamheden waarover Opdrachtgever klaagt, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Legalance kenbaar te worden gemaakt.
 2. Klachten worden zo veel mogelijk in goed overleg afgehandeld.
 3. In geval van een naar haar oordeel gegronde klacht kan  Legalance te harer keuze overgaan tot aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
 4. Klachten als bedoeld onder het eerste lid van dit artikel schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 5. Bezwaren over de omgang met persoonsgegevens kunnen worden gericht tot Legalance. Tevens kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 14:                   Aansprakelijkheid
 1. Bij (cumulatieve) aansprakelijkheid of (cumulatieve) aansprakelijkheden van Legalance, gebaseerd op welke rechtsgrond(en) dan ook, is eventuele vergoeding beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico onder die verzekering, tot de som waarvan de totale aansprakelijkheid zal zijn beperkt.
 2. Indien er geen verzekeringsuitkering plaatsvindt en/of lid 1 van dit artikel geen toepassing vindt, is de vergoedingsplicht van Legalance beperkt tot maximaal het bedrag aan honorarium (exclusief omzetbelasting) dat door Legalance voor de betreffende opdracht, aanvullende opdracht of vervolgopdracht is gedeclareerd betreffende de kalendermaand waarin de aansprakelijkheid ontstond, tot welk bedrag de totale aansprakelijkheid zal zijn beperkt.
 3. Alle aanspraken vervallen uiterlijk één jaar nadat een gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid van Legalance leidde, heeft plaatsgevonden, althans ter kennis is gekomen of had kunnen komen van de benadeelde partij.

Artikel 15: Vrijwaring
Opdrachtgever, handelend in de uitoefening van een publieke taak, beroep of bedrijf, vrijwaart Legalance voor alle aanspraken van derden samenhangende met de opdracht en zal in geval van een aanspraak en/of (rechts)vordering alle in verband daarmee in redelijkheid te maken kosten vergoeden.

Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten
 1. De rechten van intellectuele eigendom die in haar beroepsuitoefening tot stand komen of zijn gekomen, berusten bij Legalance. Daarnaast kan Legalance een gebruiksrecht van derden hebben verkregen.
 2. Opdrachtgever verkrijgt voor auteursrechtelijk beschermd materiaal een gebruiksrecht beperkt tot het doel waarvoor het document ter uitvoering van  de opdracht is geleverd. Voor zover uit de aard daarvan niet anders voortvloeit, is het (doen) verveelvoudigen, openbaar maken of verspreiden slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming.
 3. Bij de uitvoering van de opdracht respecteert Legalance de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtgever en zijn relaties.

Artikel 17:                   Archivering
De administratie van Legalance wordt conform de fiscale bewaarplicht gedurende zeven (7) jaar bewaard, waarna het recht bestaat deze te vernietigen. Documenten die ten behoeve van een opdracht onder het beheer van Legalance komen, worden bewaard zolang dit voor de opdracht en eventuele aanspraken nodig wordt geacht. Informatie over het bewaren van persoonsgegevens is opgenomen in de Privacy- en cookieverklaring van Legalance.

Artikel 18: Geschillen
 1. De overeenkomsten waarop deze Algemene  Voorwaarden Diensten van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht die tot toepassing van het recht van een andere jurisdictie leiden.
 2. De geschillen en vorderingen die voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden Diensten van toepassing zijn, worden exclusief voorgelegd aan de voor de vestigingsplaats van Legalance bevoegde rechter. 

Artikel 19: Taal
Deze Algemene Voorwaarden Diensten zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Bij een vertaling daarvan prevaleren de Nederlandse taalkundige uitleg en juridische context.


Deze Algemene Voorwaarden Diensten zijn (tezamen met de Algemene Voorwaarden Productverkoop) gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 50957716 en kunnen tevens worden geraadpleegd en gedownload op www.legalance.nl.

Als aanvullende voorwaarden zijn beschikbaar:
                                                                                                                                                                                                                                                                               Versie December 2022
Artikel 1:                     Begripsbepaling
In deze Algemene Voorwaarden Productverkoop wordt verstaan onder:
 1. Legalance: de eenmanszaak Legalance®, gedreven door A.H. Verhulp.
 2. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met Legalance sluit waarbij Legalance zich verbindt een product te geven en eerstgenoemde om aan Legalance daarvoor een prijs in geld te betalen.
 3. Product: een stoffelijk object, dan wel een niet in opdracht vervaardigd digitaal bestand c.q. digitale inhoud.
 
Artikel 2:                     Toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden Productverkoop zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten betreffende producten met Legalance, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk en (product)gericht anders is overeengekomen.
 2. Voor zover Legalance in verband met de overeenkomst eigen persoonsgegevens van Koper of betaler verwerkt, is daarop de Privacy- en cookieverklaring van Legalance van toepassing.

Artikel 3:   Aankoop producten
 1. Een koopovereenkomst tussen Legalance en Koper komt tot stand indien Koper een aanbod van Legalance heeft aanvaard. Bij totstandkoming van een koop op afstand wordt een bevestiging verzonden.
 2. Bij het aanbod van het product wordt gebruiksinformatie die niet van algemene bekendheid is, verstrekt.

Artikel 4:                     Levering en verzending
 1. Legalance streeft ernaar het aangekochte product binnen vijf werkdagen na betaling conform artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden Productverkoop te leveren. Eventueel kan met Koper een andere termijn worden overeengekomen.
 2. Alle van buiten komende oorzaken waarop Legalance  geen invloed heeft, worden als overmacht aangemerkt, daaronder mede begrepen natuurramp, epidemie of pandemie, oorlog, stakingen, weersomstandigheden,  transportproblemen, internetstoring, stroomstoring, overheidsmaatregelen en de situatie dat de eigen leverancier niet kan leveren.
 3. Voor zover van toepassing, draagt Legalance met het oog op het transport zorg voor goede verpakking van het aangekochte product.
 4. Voor zover niet anders overeengekomen, komen kosten voor verzending, bezorgen of ophalen van het product voor rekening van Koper.

Artikel 5:                     Eigendomsvoorbehoud
Indien levering heeft plaatsgevonden voor ontvangst van de volledige koopprijs gaat de eigendom van het aangekochte product eerst op de Koper over, wanneer deze volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens Legalance heeft voldaan, waaronder mede begrepen de betaling van rente en overige kosten. Tot die tijd wordt Koper geacht houder te zijn.

Artikel 6:                     Herroepingsrecht
 1. De koper zijnde consument die de koopovereenkomst met Legalance op afstand heeft gesloten, mag het product testen en inspecteren, voor zover dit noodzakelijk is om aard, kenmerken en werking van het product te beoordelen, zulks op een wijze zoals dat in een fysieke winkel mogelijk is.
 2. Indien en voor zover dit uit dwingend recht volgt, heeft de koper zijnde consument het recht de koop binnen veertien (14) kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen (ontbinden) en het product te retourneren.
 3. Koper oefent het in lid 2 bedoelde recht uit door Legalance mededeling te doen van de beslissing te herroepen via een ondubbelzinnige verklaring (o.a. schriftelijk per e-mail). Er is een modelformulier beschikbaar op de website van Legalance.
 4. De termijn bedoeld het tweede lid vangt aan op het moment dat de in lid 1 bedoelde koper het product, althans het laatste deel van de bestelling heeft ontvangen.
 5. Na tijdige herroeping ontvangt Koper alle betalingen tot dat moment onverwijld, binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de mededeling en het product of het retourbewijs door Legalance, middels hetzelfde betaalmiddel als de oorspronkelijke transactie terug. Voor terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.
 6. Koper is een vergoeding verschuldigd als na retournering blijkt dat het product gebruikt is of anders behandeld is dan voor de beoordeling genoemd in lid 1 noodzakelijk was.
 7. Ten aanzien van een product van digitale aard dat dient te worden afgespeeld (gestreamd) of gedownload,  vervalt het herroepingsrecht zodra het afspelen of downloaden met toestemming van Koper en afstand van het herroepingsrecht, is gestart.

Artikel 7:                     Betaling 
 1. De Koper is de overeengekomen prijs, althans een redelijke prijs verschuldigd met inachtneming van het algemene prijsniveau van Legalance, vermeerderd met omzetbelasting tegen het geldende tarief.
 2. Wijzigingen in het percentage van de verschuldigde omzetbelasting kunnen per direct worden doorberekend.
 3. Behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, is Koper bij aankoop van een product de volledige koopprijs en eventuele bijkomende kosten bij vooruitbetaling verschuldigd. Dit kan contant dan wel via de betaalservice verbonden aan de webstore worden voldaan.
 4. Voor zover ter achterafbetaling een factuur wordt verzonden, dient deze binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij gebreke hiervan is Koper van rechtswege in verzuim.
 5. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Legalance het recht de koopovereenkomst te ontbinden.
 6. Betaling van het factuurbedrag dient contant dan wel middels overboeking op één van de ten name van Legalance gestelde bank- of girorekeningen te geschieden.
 7. Indien Legalance incassomaatregelen neemt tegen de Koper die in verzuim is, komen de kosten daarvan, met een minimum van 15% van het openstaande bedrag, ten laste van de Koper.

Artikel 8:                     Klachten
 1. De koper zijnde consument heeft een wettelijke waarborg dat het afgeleverde product aan de overeenkomst moet beantwoorden.
 2. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, kunnen klachten geen betrekking hebben op eigenschappen van materialen, gering kleurverschil en aspecten van geringe betekenis.
 3. Indien Koper een gebrek ontdekt aan een gekocht product, dan wordt dit gebrek zo spoedig mogelijk na ontdekking aan Legalance kenbaar gemaakt, waarbij – indien de klacht tijdig en gegrond is – de meest passende oplossing wordt gezocht.
 4. Klachten worden zo veel mogelijk in goed overleg afgehandeld.
 5. In geval van een naar haar oordeel gegronde klacht kan  Legalance te harer keuze overgaan tot aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, het kosteloos vervangen of herstellen van het gebrekkige product of het geheel of gedeeltelijk terugnemen tegen een evenredige restitutie van door Koper reeds betaalde bedrag.
 6. Bezwaren over de omgang met persoonsgegevens kunnen worden gericht tot Legalance. Tevens kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 9:                     Risico
1.      Het risico van de keuze voor en het gebruik van een product van digitale aard berust bij Koper. Legalance biedt ook juridische maatwerkdiensten.
2.      Aanvankelijk draagt Legalance het risico van verlies, diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan van het gekochte stoffelijke product. Dit risico ligt onder of vanaf de volgende omstandigheden bij Koper:
  1. op het moment dat het aangekochte product feitelijk in de macht van Koper respectievelijk is gekomen, of
  2. op het moment dat Legalance een aangekocht product voor levering gereed heeft en de Koper het niet op het voor levering afgesproken moment ophaalt of meeneemt. Eventuele kosten en schade samenhangend met het niet nakomen van die afspraak, komen ten laste van Koper.
3.      Bij (cumulatieve) aansprakelijkheid of (cumulatieve) aansprakelijkheden van Legalance, gebaseerd op welke rechtsgrond(en) dan ook, is evenuele vergoeding beperkt tot het bedrag van de koopprijs (exclusief omzetbelasting), waartoe de totale aansprakelijkheid zal zijn beperkt.
4.      Alle aanspraken vervallen uiterlijk één jaar nadat een gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid van Legalance leidde, heeft plaatsgevonden, althans ter kennis is gekomen of had kunnen komen van de benadeelde partij.

Artikel 10:                   Intellectuele eigendomsrechten
 1. De rechten van intellectuele eigendom die in haar beroepsuitoefening tot stand komen of zijn gekomen, berusten bij Legalance.
 2. Het (doen) verveelvoudigen, openbaar maken of verspreiden van een werk waarvan Legalance het auteursrecht heeft, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Legalance, waarbij Legalance het recht heeft toestemming onder voorwaarden te verlenen.

Artikel 11:                   Archivering
De administratie van Legalance wordt conform de fiscale bewaarplicht gedurende zeven jaar bewaard, waarna het recht bestaat deze te vernietigen. Informatie over het bewaren van persoonsgegevens is opgenomen in de Privacy- en cookieverklaring van Legalance.

Artikel 12:                   Geschillen
 1. De overeenkomsten waarop deze Algemene  Voorwaarden Productverkoop van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht die tot toepassing van het recht van een andere jurisdictie leiden. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. De geschillen en vorderingen die voortvloeien uit een overeenkomst waaop deze Algemene Voorwaarden Productverkoop van toepassing zijn, worden exclusief voorgelegd aan de voor de vestigingsplaats van Legalance bevoegde rechter. 

Artikel 13:                   Taal
Deze Algemene Voorwaarden Productverkoop zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Bij een vertaling daarvan prevaleren de Nederlandse taalkundige uitleg en juridische context.

Deze Algemene Voorwaarden Productverkoop zijn (tezamen met de Algemene Voorwaarden Diensten) gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 50957716 en kunnen tevens worden geraadpleegd en gedownload op www.Legalance.nl.

  
Algemene Voorwaarden Productverkoop
Algemene Voorwaarden
© Legalance, The Netherlands 2010-2023 - All rights reserved | Algemene voorwaarden | Privacy | Disclaimer
Legalance® Juridische diensten